# شعر

زن...

  زن سینه‌های برجسته نیستموی مش کردهابروی برداشتهلبانِ قرمز نیستزن لباسِ سفید... شب با شکوه عروسیبوی خوشِ قرمه سبزیهوسِ شب‌های جمعهقرار‌هایِ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید

حس....

یه وقتای هست یه وقتای خیلی غمگین مثل همین صدایی که مدام تو گوشمه که می دونم که می دونی یه حسی هست یه چیزی هست بین ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

اما...

آی غریبه ... تو کدامین همراهی که هر چه میگردم نیستی؟ تو کدامین سایه ؟ هستی اما نیستی!!! تو کیستی که هر چی می نگرم نیستی پس ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 32 بازدید

وداع...

دیروز منتظرت نبودم اما وقتی آمدی بی اختیار به حیاط دویدم مدتی عاشقانه زیر باران ماندم باران روی صورتم بوسه می زد و من ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 15 بازدید