در خاطر منی...

ای رفته از برم به دیاران دور دست!‌ با هر نگینِ اشک ، بچشم تر منی هر جا که عشق هست و صفا هست و بوسه هست ـ در خاطر منی . هر شامگه که جامه ی نیلینِ‌ آسمان ـ پولک نشان ز نقش هزاران ستاره است ـ هر شب که مه چو دانه ی الماس بی رقیب ـ بر گوش شب به جلوه ، چنان گوشواره است ـ آن بوسه ها و زمزه های شبانه را ـ یاد آور منی ـ در خاطر منی . در موسم بهار ـ کز مهر بامداد ـ تک دختر نسیم ـ مشاطه وار، موی مرا شانه میکند ـ آندم که شاخ پر گل باغی بدست باد ـ خم می شود که بوسه زند بر لبان من ـ وانگاه، نرم نرم ـ گلهای خویش را بسرم دانه می کند ـ آن لحظه ، ای رمیده ز من ! در بر منی ـ در خاطر منی . هر روز نیمه ابری پائیز دل پسند کز تند بادها ـ با دست هر درخت ـ صدها هزار برگ زهر سو چو پول زرد ـ رقصنده در هواست ـ و آن روزها که در کف این آبی بلند ـ خورشید نیمروز ـ چون سکه ی طلاست ـ تنها توئی تو که روشنگر منی ـ در خاطر منی هر سال ، چون سپاه زمستان فرا رسد ـ از راههای دور ـ در بامداد سرد که بر ناودان کوی ـ قندیلهای یخ ـ دارد شکوه و جلوه ی آویزه ی بلورـ آن لحظه ها که رقص کند برف در فضا ـ همچون کبوتری ـ وانگه برای بوسه نشینند مست و شاد ـ پروانه های برف ، بمژگان دختری در پیش دیده ی من و در منظر منی در خاطر منی . آن صبحها که گرمی جانبخش آفتاب ـ چون نشئه ی شراب ،‌ دود در میان پوست یا آن شبی که رهگذری مست و نغمه خوان ـ دل می برد ببانگ خوش آهنگ : دوست ، ‌دوست ـ در باور منی در خاطر منی . اردیبهشت ماه یعنی : زمان دلبری دختر بهار کز تک چراغ لاله ، چراغانی است باغ وز غنچه های سرخ ـ تک تک میان سبزه ، فروزان بود چراغ وانگه که عاشقانه بپیچد بدلبری بر شاخ نسترن‌ ـ نیلوفری سپید ـ آید مرا بیاد که : نیلوفر منی در خاطر منی . هر جا که بزم هست و زنم جام را بجام در گوش من صدای تو گوید که : نوش، نوش اشکم دود بچهره و لب می نهم بجام ـ شاید روم ز هوش باور نمیکنی  که بگویم حکایتی : آن لحظه ای که جام بلورین بلب نهم ـ در ساغر منی در خاطر منی . برگرد ، ای پرندۀ رنجیده ، باز گرد بازآ که خلوت دل من آشیان تست در راه ، در گذر ـ در خانه ، در اطاق ـ هر سو نشان تست با چلچراغ یاد تو نورانی ام هنوز پنداشتی که  نور تو خاموش می شود ؟‌ پنداشتی که رفتی و یاد گذشته مرد ؟ و آن عشق پایدار، فراموش می شود ؟ نه ، ای امید من ! دیوانه ی توام افسونگر منی هر جا ، به هر زمان ـ در خاطر منی .  مهدی سهیلی

/ 0 نظر / 216 بازدید