...

مـن گــاهــی بــا خـــیـال ِ تــو مـیـخـــــندم هـــــنـوز ...!!!

ایستگاه ...

لحظه ای تا تبلور احساس ثانیه ای تا گریز تصویر معنادار نوری در آیینه خموش...کنجکاو...فریبنده... شاید اصالت عشق را ، به یکباره باید سنجید شاید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

به پاکی خوابها ...

توزیبایی  بهپاکیخوابها بسانمهرمادری بهنغمهایآشنا.... توزیبایی بهآستانیآشنا بهآنلطافتملموس  توزیباترینی.... توآشناترینواژههایی درهجاینامأنوسکابوسهایآوار دراینتکراردردآوردوری تونزدیکترینتسکینی.... خردهمگیرازتلاقیچشمانم درطرحزیباینگاهت خردهمگیر آفتابوبادمعجزهمیکنندنازنین.... بهایستادن بهتفکر بهتعمق  دراینژرفایخوابآلودکلام منمعنایآشنایی را  درسکوتسنگوآیینه  بارهادیدهام... آشنایدور!!! سربهدیداردوبارهامنه منهنوزمشتاقم....   اکبر امیدی ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
11 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
6 پست